wij zijn / nous sommes

Les Amis de Kottar asbl

De Vrienden van Kottar vzw

Moereind 45  

2275 Lille (België)

tel: 03/ 311.67.29.

E-mail: info@kottar.be  

Rekening:

BE 53 2200 2015 8353 

Bic: GEBABEBB

Ilse Van Dongen: onze voorzitster/notre president

De Nederlandse tekst staat onder de Franstalige.

Permettez-nous de nous présenter.

Nous représentons “les Amis de Kottar” une association sans but lucratif érigée en 1973 dont  l’objectif est d’aider les plus pauvres dans le Tamil-Nadu à l’extrême sud de l’Inde.

Kottar c’est le nom que portait anciennement la ville actuelle de Nagercoil dans le district de Kanyakumari  (cap Comorin en français). C’est là où notre organisation a vu le jour.

Notre aide est directe et nos frais de fonctionnement sont réduits au minimum tant en Belgique qu’en Inde, ce qui nous permet de réaliser des projects ciblés avec le moins de moyens possibles.

C’est sur place que la population locale peut le mieux évaluer les besoins dans leur région. 

Ils nous soumettent les projets qu’ils estiment nécessaires et nous essayons de les soutenir en accordant notre aide financière. 

Tous les projets sont réalisés par les habitants de la région.

Les pays en voie de développement ne connaissent pas la sécurité sociale comme chez nous.

La plupart des familles pauvres n’ont qu’un seul gagne-pain et leur travail est souvent  saisonnier ou temporaire, ce qui entraine une situation précaire quand celui-ci pour une raison ou une autre perd son travail.

Il est généreux de porter une aide directe aux familles dans le besoin mais mieux vaut encore leur donner la possibilité de subvenir à leurs propres besoins.

Quand on donne un poisson à un pauvre il peut manger aujourd’hui mais apprenez lui à pêcher et il aura à manger tous les jours!!!

L’enseignement et la prise de conscience sont primordial, c’est pourquoi nous avons construit plusieurs écoles primaires au cours de toutes ces années, ainsi qu’une école technique  (avec 120 élèves pour apprendre le métier de mécanicien automobile, technicien télé etc…),  un collège universitaire qui compte actuellement 1.800  étudiants  (trois quart étant des filles) pour obtenir un diplôme de bachelier ou une maîtrise en plusieurs disciplines.

Nous attribuons aussi beaucoup de bourses d’études à des étudiants méritants mais pauvres afin qu’ils puissent exercer une profession pour subvenir à leurs besoins et améliorer la situation de leur famille.

Les soins de santé sont aussi dans nos préoccupations. C’est ainsi que nous avons acquis un petit hôpital il y a quelques années pour donner l’occasion à ceux qui n’ont pas les moyens de payer les honoraires médicaux ou d’acheter les médicaments de recevoir les soins nécessaires.

Il y a encore d’autres activités variées que nous faisons ou que nous pourrions réaliser.

Nous vous savons gré de votre aide et elle sera employée à bon escient.

Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez toujours nous écrire, téléphoner ou envoyer un mail. Nous nous ferons un plaisir d’y répondre.

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn de Vrienden van Kottar, een vereniging zonder winstgevend doel, opgericht in 1973, met als doel hulp te bieden aan de allerarmsten in het uiterste zuiden van India.   

Kottar, de oude naam van de huidige stad Nagercoil, is de plaats in India waar onze werking destijds gestart is.    

Onze steun is rechtstreeks, en onze werkingskosten in België en India worden tot het minimum beperkt, zo kunnen we met weinig middelen veel kleine maar doelmatige projecten verwezenlijken.

Beter dan wie ook kent de lokale bevolking haar eigen noden.

Zij leggen ons de projecten voor welke volgens hen noodzakelijk zijn, en wij proberen te zorgen voor de financiële middelen.

Alle projecten worden uitgevoerd door de lokale bevolking zelf.

Het ontbreekt de lokale bevolking niet aan kennis om de projecten te verwezenlijken.

Zo worden er vele kleine projecten verwezenlijkt die soms een gans dorp ten goede komen (bijvoorbeeld het graven van een waterput).

Het ontbreekt de ontwikkelingslanden aan sociale voorzieningen zoals wij die kennen in het Westen: bv. ziekenkas, werkloosheidsuitkeringen, weduwepensioen enz.…

(Ook bij ons bestaat dat nog maar ongeveer 100 jaar).

Het gevolg hiervan is dat als om een of andere reden de kostwinner wegvalt, vele gezinnen in een uitzichtloze situatie terecht komen.

De meeste arme gezinnen moeten het stellen met maar één kostwinner, die dan dikwijls nog maar enkel seizoenarbeid of ander tijdelijk werk heeft.

Het is edelmoedig om de hoogste nood te lenigen bij mensen die zich in een ernstige noodsituatie bevinden. Dit mag echter niet gebeuren door hen een aalmoes te geven.

In het belang van iedereen is het beter hulp te verlenen die hen in staat stelt om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Geef een arme een vis en hij heeft vandaag te eten, maar leer hem vissen en hij zal elke dag te eten hebben!

Daarom probeerden we in het verleden de mensen te helpen door bijvoorbeeld het geven van een weefgetouw, een naaimachine of benodigdheden voor een mandenvlechterij zodat ze zelf geld kunnen verdienen. Soms werd er een kleine lening gegeven om een handeltje te beginnen of om een fiets te kopen om hun waren naar de markt te brengen.

Zo ook ons geitenproject: een arme weduwe krijgt een geit, zodat ze melk heeft voor haar gezin, en als er over is kan ze zelfs af en toe wat melk verkopen, of zelfs de lammeren.

Als tegenprestatie moet ze het eerstgeboren vrouwelijk lam terug geven, dat wordt dan weer aan een andere weduwe geschonken.

Op deze manier zijn er door het schenken van één geit toch verschillende mensen geholpen.

Onderwijs en bewustmaking zijn heel belangrijk, daarom hebben we de voorbije vijfenveertig jaar ook verschillende scholen gebouwd.

Verschillende lagere schooltjes, maar ook een technische beroepsschool  waar men het beroep van automekanieker, paswerker, TV technieker enz.. kon leren en een universitair college waar momenteel méér dan 1.800 studenten (3/4 meisjes en 1/4 jongens !!) een Bachelor of Master diploma kunnen behalen.

We geven ook vele studiebeurzen aan verstandige maar arme studenten, zodat zij kunnen studeren om in de toekomst een beroep uit te oefenen waarmee ze hun eigen situatie en die van hun familie kunnen verbeteren.

Ook de gezondheidszorg ligt ons nauw aan het hart, daarom kochten we enkele jaren geleden een hospitaaltje aan, waar de mensen kunnen geholpen worden die niet over de nodige middelen beschikken om dure doktersrekeningen of medicamenten te betalen.

Zo zijn er nog vele dingen die we doen en die er gedaan kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het bijdragen aan de bouw van eenvoudige huisjes, of aan lokaaltjes waar mensen kunnen samenkomen om te vergaderen, lessen te geven, te werken, of te studeren ( bij elektrisch licht, hetgeen ze thuis niet altijd hebben)

Om dit alles in goede banen te leiden werd er ook in India een vereniging opgericht namelijk ”Friends of Kottar”, zij volgt alle bestaande projecten op en zorgt voor de nodige betalingen.

“Vrienden van Kottar” stuurt alle giften naar “Friends of Kottar”.

Deze laatste is verplicht een volledige boekhouding te voeren, welke jaarlijks door een beambte van de Indische regering wordt gecontroleerd.

Een attest van die controle en een kopie van de boekhouding wordt ons jaarlijks toegestuurd.

Meerdere van onze weldoeners hebben onze projecten bezocht tijdens een reis naar India. Allen spreken met veel lof over hetgeen ginder werd verwezenlijkt. Er blijft echter nog ontzettend veel te doen.

Uw steun wordt in dank aanvaard en zal goed besteed worden.

Daar de “Vrienden van Kottar” vzw een erkende vereniging is, mogen wij aan mensen die jaarlijks een gift geven van minimum € 40,00 een fiscaal attest uitreiken.

Tot zover een beknopt overzicht van onze activiteiten in het zuiden van India.

Indien U vragen heeft over onze werking, willen we die graag beantwoorden, U mag ons altijd bellen, schrijven of mailen.